A A A
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie może być udostępniona na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Pobierz

Udostępniania informacji publicznej na wniosek:

Następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli natomiast udostępnienie wnioskowanej informacji publicznej będzie niemożliwe w powyższym terminie, PSSE w Wolsztynie zawiadomi o powodach opóźnienia oraz wyznaczy nowy termin na udostępnienie informacji publicznej (w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące).

Odmowa i tryb odwoławczy:

W przypadku informacji niejawnych organ może odmówić udzielenia takiej informacji. Następuje to w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, na którą przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Opłaty:

Udostępnianie informacji publicznej jest z zasady bezpłatne. Jeżeli podmiot ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającym dodatkowym kosztom (art. 15 ustawy).

Informujemy, iż Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie nie jest zobowiązana do publikowania informacji publicznej w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie odpowiada za treści informacji, jakie zostały zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej PSSE w Wolsztynie bądź udostępnione na wniosek strony.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej:

  • wskazanie źródła informacji, czasu wytworzenia i pozyskania informacji publicznej
  • informowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej
  • dalsze udostępnianie informacji w pierwotnie pozyskanej formie

(Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.)Opublikował: Tomasz Koczorowski
Publikacja dnia: 03.12.2020
Podpisał: Tomasz Koczorowski
Dokument z dnia: 19.10.2011
Dokument oglądany razy: 3 965