A A A
SmodBIP

Petycje

Zasady składnia i rozpatrywania petycji oraz sposób postepowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym albo podmiotu trzeciego za jego zgodą. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja powinna zawierać:

1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Jeżeli podmiotem wnoszącym jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3. oznaczenie adresata petycji;

4. wskazanie przedmiotu petycji.


Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w punktach 1 i 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego. Petycję można złożyć:

• pisemnie - przesyłając pocztą na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie, ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn,

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysyłając:

< > • pocztą elektroniczną na adres: psse.wolsztyn@pis.gov.pl lub sekretariat@psse-wolsztyn.pl

< > • za pomocą platformy e-PUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Identyfikator: PSSEWolsztyn. Aby móc złożyć petycję za pośrednictwem platformy e-PUAP należy się zarejestrować oraz posiadać tzw.: "Profil Zaufany" lub certyfikowany podpis elektroniczny.

< > • faxem 68 384 20 23

• osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie, godzinach jej urzędowania


Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze. Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem skargi.

Petycje 2018 r. W 2018 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie nie wpłynęła żadna petycja.

Petycje 2017r. W 2017 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie nie wpłynęła żadna petycja.

Petycje 2019 r. W 2019 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie nie wpłynęła żadna petycja.Opublikował: Tomasz Koczorowski
Publikacja dnia: 21.05.2020
Podpisał: Tomasz Koczorowski
Dokument z dnia: 12.04.2019
Dokument oglądany razy: 678